Jaarlijkse ALV

Datum: 26 augustus 2021
Start om: 13:30
Eindigt om: 15:00
Locatie: Wijkcentrum 't Dijksteke, Dijkcentrum 191, 4706 LB Roosendaal Google maps
Contactpersoon: Secretarie

Agenda ledenvergadering 26 augustus 2021  1. Opening door de voorzitter om 13.30 uur

  2. Vasstellen agenda

  3. Goedkeuren notulen ledenvergadering 29 oktober 2020

  4. a. Jaarverslag 2020 en Financieel verslag    b. Verslag kascommissie

  5. Begroting 2021

  6. Vasstellen contributie 2022. Het bestuur stelt voor de contributie niet te verhogen, dus €23,25 (bij automatische incasso)

  7. Bestuursverkiezing:


          -Statutair aftredend en herkiesbaar: de heer Wim Boenders.

          -Statutair aftredend en niet herkiesbaar: de heer Bert van der Wegen

          -Het bestuur draagt voor dhr. Bernd Missal in de plaats van Bert van der Wegen. Bernd heeft vanaf mei 2020 deze functie ingevuld als bestuurslid a.i. Tegenkandidaten kunnen  5 dagen vóór aanvang van de vergadering worden aangemeld voorzien van een lijst met 5 handtekeningen van 5 leden. Met uitzondering van de functie van de voorzitter worden de functies in het bestuur onderling verdeeld.

     8.   Benoeming kascommissie; het bestuur stelt voor de heer Pietjouw en mevrouw S. Machielse.

     9.   Rondvraag en sluiting