Profielschets Voorzitter van KBO-Roosendaal, gevestigd te Roosendaal

Organisatie KBO-Roosendaal

 

KBO-Roosendaal is een vereniging voor senioren uit de stad Roosendaal. Het ledenaantal van de vereniging bedraagt ca 1900 leden, allen in de leeftijd vanaf 50 jaar. KBO-Roosendaal maakt samen met andere KBO-afdelingen uit de omliggende dorpen deel uit van de Kring Gemeente Roosendaal. De Kring is aangesloten bij KBO-Brabant.

 

Binnen KBO-Roosendaal zijn, onder verantwoording van het Bestuur, een aantal commissies/werkgroepen op diverse aandachtsgebieden actief, elk geleid door een coördinator of voorzitter. Het betreft dan o.a. diverse culturele- en sportactiviteiten en belangenbehartiging. Deze commissies vallen allen onder de eindverantwoordelijkheid van het bestuur van KBO-Roosendaal. In een periodiek overleg met het bestuur worden de lopende zaken, nieuwe ontwikkelingen en verdere voorstellen aan de orde gesteld en besloten.

 

Taken voorzitter

De voorzitter draagt zorg met de overige leden van het dagelijks bestuur (DB) voor de dagelijkse leiding van de vereniging en het doen uitvoeren en controleren van besluiten van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergadering.

 1. De voorzitter zit maandelijks de vergadering voor van het DB (dagelijks bestuur) en met de overige leden van het Bestuur van de vereniging.
 2. De voorzitter leidt de vergaderingen aan de hand van een vooraf door de vergadering goedgekeurde agenda.
 3. De voorzitter representeert en behartigt de belangen van KBO-Roosendaal bij derden. Te denken valt hierbij ondermeer aan Gemeentelijke instellingen en diensten.
 4. De voorzitter bereidt voor alles wat aan het bestuur ter overweging en beslissing wordt voorgelegd en controleert de uitvoering van de genomen bestuursbesluiten.
 5. De voorzitter stimuleert en coördineert het intern en extern overleg in brede zin;
 6. De voorzitter leidt de jaarlijkse Ledenvergadering
 7. De voorzitter neemt deel aan de Kringvergadering

Aandachtsgebied

De voorzitter zet zich specifiek in voor belangenbehartiging van senioren en is op grond daarvan betrokken bij hieraan gekoppelde overlegstructuren met intern en externe organisaties binnen de gemeente Roosendaal, alsmede de overkoepelende organisaties binnen KBO-Brabant.

Kennis en ervaring

 1. Voor een vereniging als KBO-Roosendaal is kennis en ervaring op bestuurlijk niveau gewenst, bij voorkeur binnen organisaties gericht op het welzijn van senioren dan wel bij een plaatselijke en/of semio-verheid.
 2. Ook het kunnen aansturen en organiseren van activiteiten van leden/vrijwilligers en organisaties binnen het verenigingsleven met een hoog vrijwilligersgehalte is een pre.
 3. De vereniging KBO-Roosendaal staat open voor vernieuwing en is gelet op de doelgroep op zoek naar een jonge vitale senior.

 

Contacten

KBO-Roosendaal heeft zich in de afgelopen jaren kunnen presenteren als een volwaardige gesprekspartner binnen de gemeente Roosendaal en diverse instanties zie zich bezighouden met het ouderenbeleid Roosendaal.

Naast de interne reguliere contacten zal de nadruk dan ook in belangrijke mate gericht zijn op het continueren dan wel verder ontwikkelen van externe contacten. Mede hierdoor wordt getracht om KBO-Roosendaal naar buiten toe verder te profileren als de vereniging voor senioren.

 

Competenties

Van de voorzitter wordt verwacht dat de navolgende competenties voor hem/haar niet als onbekend klinken en die als zodanig voldoende beheerst:

 • Goede schriftelijke en mondelinge communicatie
 • Samenwerkingsgericht
 • Leiderschap
 • Resultaatgericht
 • Analytisch en planmatig denken
 • Veranderingsgericht
 • Organiserend vermogen
 • Ervaring met pc-gebruik
 • Voldoende beschikbare vrije tijd