Activiteit KBO Kring-Roosendaal

Onze belastinginvullers mogen nu weer op pad, het beste tijdstip is na 1 maart 2023 want dan zijn uw belastinggegevens al vooraf ingevuld.

U kunt vanaf nu contact op nemen met de belastinginvuller die uw uitstel heeft aangevraagd.  De namen vindt u onderaan in dit bericht.

Nog even voor de zekerheid, onderstaande gegevens zijn nodig voor een correcte invulling.

  • Jaaropgaven 2022 van AOW, pensioen, lijfrente en eventueel loon uit dienstbetrekking en eventuele neveninkomsten.
  • Afschriften van banken, spaarrekeningen en effectenrekeningen. In het bijzonder afschriften met de saldi per 1 januari 2022
  • Rekeningen van buitengewone uitgaven (o.a. ziekte kosten en hulpmiddelen) in 2022. Voor zover vallend buiten de ziektekostenverzekering en verplicht eigen risico. De kosten dienen wel in 2022 betaald te zijn.
  • Reiskosten naar ziekenhuis, dokter, specialist ect.

      Bij reiskosten met eigen vervoer een overzicht van het aantal gereden kilometers.

  • Dieetkosten. Overleggen van een dieetverklaring, afgegeven door een arts of diëtiste.
  • Jaaropgaaf 2022 van betaalde hypotheekrente en saldi van de hypotheken.
  • Bewijsstukken van gedane giften en/of schenkingen.
  • Beschikkingen huur- en zorgtoeslag 2022 en 2023 – indien van toepassing.

Bij het maken van een afspraak wordt verzocht de toegezonden machtigingscode door te geven. Deze is (wordt) u per post toegezonden.

Als u geen machtigingscode of onjuiste machtiging heeft ontvangen, dan kan de belastinginvuller, op uw verzoek, deze alsnog aan te vragen.

Klik hier voor onze Belastinginvullers